Eina social

FemProcomuns és una cooperativa creada l’any 2017 amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el  coneixement compartit i la replicabilitat.

FemProcomuns és una eina social estratègica per cooperativitzar i fer viable l’activitat procomuna.

Una cooperativa integral de consumidors i usuaris i treball associat*

  • Tothom pot associar-se per fer ús i/o produir béns i serveis sota models de negoci en obert, d’economia col·laborativa equitativa, circular, social i solidària, i seguint criteris de gestió procomú.
  • Amb voluntat de formar part de la Xarxa de l’Economia Social i Solidària (XES)

Una eina social-legal-econòmica, fàcil i lleugera

  • Per cooperativitzar l’economia i fer viables els projectes procomuns.
  • Per treballar en xarxa, generar intercanvis i col·laboració des d’entitats i comunitats, i complementar-nos.
  • Per fer pinya en testejar els nous models econòmics i socials, que sorgeixen arreu del món.
  • Per basar-nos en valors ètics i construir col·lectivament recursos que ens fan més lliures.

Una plataforma feta amb eines tecnològiques lliures, sota criteris ètics.

  • Per treballar en Grups d’Activitat Cooperativitzada (de producció i/o consum autogestionats), construir projectes econòmics col·lectius i decidir junts sota quin model distribuir despeses i ingressos entre contribuïdores i entre usuàries.
  • Per intercanviar internament béns i serveis, creant una economia cooperativista.
  • Per facturar projectes i fer servir ingressos per fer front a les despeses, impostos i nòmines.

* Sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.